Dr. Shih Yung Chou
Department Chair, Associate Professor
(940) 397-4149 | Dillard College 221
shihyung.chou@msutexas.edu
Profile

Dr. Thuy Nguyen
Associate Professor
(940) 397-6207 | Dillard College 278
thuy.nguyen@msutexas.edu
Profile

Dr. Andrea Bennett
Assistant Professor
(940) 397-6206 | Dillard College 215
andrea.bennett@msutexas.edu
Profile

Ms. Tawny Trigg
Secretary
(940) 397-4625 | Dillard College 222
tawny.trigg@msutexas.edu
Profile